Do educational support policies always favour overcoming inequalities? The situation in Spain

L'abandonament escolar prematur (ESL) és una preocupació per a les autoritats educatives en molts països, com Espanya. Aquesta investigació té com a objectiu identificar els punts febles de les polítiques de suport educatiu i fer propostes per enfortir-les. L'article revisa més de 40 documents, incloses les lleis i regulacions estatals i regionals sobre el suport educatiu. L'anàlisi del marc legal es va basar en tres eixos rellevants per a la configuració del suport educatiu: atribució de necessitats de suport, estratègies de suport i agents de suport. Aquests tres eixos il·luminen sobre com les polítiques educatives poden dificultar que els sistemes educatius garanteixin una educació inclusiva. Els resultats mostren la necessitat de des-assignar l'atribució individual de les necessitats que, actualment, es manté directament o indirectament recolzada per la normativa espanyola. Pel que fa a les estratègies de suport, les polítiques haurien de fomentar l'acceleració de l'aprenentatge en lloc de les estratègies adaptatives i amb expectatives baixes. Finalment, es necessita més orientació legal per bastir la participació real dels agents de suport.

Año de publicación: 
2020
Tipo de publicación (normal | tesis): 
Normal
Autor principal: 
Ignasi Puigdellvol
Otros autores 
Andrea Jardí Ferré
Referencia completa APA: 

Petreñas, C., Puigdellívol, I., & Jardí, A. (2020). Do educational support policies always favour overcoming inequalities? The situation in Spain. Disability & Society, 1–24. https://doi.org/10.1080/09687599.2020.1788510