Enfortiment del judici avaluatiu amb el suport de la tecnologia en el marc de la societat del coneixement

Conceptualitza el sentit del judici avaluatiu actualment i inclou exemples d'instruments i estratègies que es poden fer servir per enfortir el judici avaluatiu amb el suport de la tecnologia.

Año de publicación: 
2020
Tipo de publicación (normal | tesis): 
Normal
Autor principal: 
Laura Pons Seguí
Referencia completa APA: 

Pons-Seguí, L; Cano, E.; Forés, A. (2020). Fortalecimiento del juicio evaluativo con el apoyo de la tecnología en el marco de la sociedad del conocimiento. En O. Y. Aparicio y O. L. Ostos (Eds.). Innovación Educativa y Gestión del Conocimiento. Bogotá: Universidad SantoTomás.