Efectos de los tipos de feedback entre iguales en los trabajos escritos

Nombroses investigacions insisteixen en el caràcter formatiu del procés d'avaluació i en la necessitat de dissenyar i desenvolupar processos de feedback com a acció clau perquè l'estudiantat doni sentit a la informació rebuda i decideixi les seves accions ulteriors. En aquest context diverses experiències han plantejat una participació més gran de l'estudiantat en aquests processos per ajudar-lo que entengui millor el sentit de retroalimentació, emeti el seu propi judici, gestioni la dimensió efectiva i actuï en conseqüència. L'article que es presenta a continuació té l'objectiu de descriure els efectes d'una experiència d'avaluació entre iguals en què van participar 173 estudiants i 12 professors de 4 assignatures desenvolupades a 3 universitats, a partir d'analitzar, a través d'un disseny no experimental el tipus de feedback donat pels parells, la percepció de la utilitat per part de l'estudiantat, la motivació que va generar i el grau d'aplicació a tasques futures. Els resultats mostren que el feedback que es proveeix entre els iguals està bàsicament centrat en la tasca i tendeix a focalitzar-se en els errors, patró de què ja havia adonat la literatura prèvia. Però, malgrat això, els estudiants tendeixen a percebre que aquesta experiència d'avaluació per parells els ha permès millorar tant la tasca com el procés d'aprenentatge. Tot plegat ofereix pautes per orientar futurs processos de feedback que afavoreixin l'aprenentatge a l'educació superior i al llarg de la vida.

Año de publicación: 
2022
Tipo de publicación (normal | tesis): 
Normal
Autor principal: 
Elena Cano García
Referencia completa APA: 

Cano, E.; Pons, L.; Fernández, M. (2022). Efectos de los tipos de feedback entre iguales en los trabajos escritos. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 26(1), 127