Aprendre a aprendre: una experiència amb la funcionalitat Wiki i l’eina taller del Moodle

El propòsit de l’article és presentar dues activitats d’avaluació continuada que es van proposar als estudiants que van cursar l’assignatura Economia Política en un grup del grau de Gestió i Administració Pública (Facultat de Dret, Universitat de Barcelona) en el curs 2020-2021. Aquestes activitats van ser dissenyades en el marc del projecte I+D “Anàlisi dels efectes de la provisió de feedback suportat per les tecnologies digitals de monitorització sobre les competències transversals” (ref. PID2019-104285GB-I00). Es tractava de crear un entorn d’aprenentatge en què els estudiants haguessin de treballar cooperativament, d’una banda, i donar-se feedback els uns als altres per aconseguir millorar els resultats assolits, de l’altra.

https://doi.org/10.1344/RIDU2022.14.2

 

Año de publicación: 
2022
Tipo de publicación (normal | tesis): 
Normal
Autor principal: 
Laia Lluch Molins
Referencia completa APA: 

Lluch, L. i Solé, M. (2022). Aprendre a aprendre: una experiència amb la funcionalitat Wiki i l’eina taller del Moodle. Revista d’Innovació Docent Universitària (RIDU) 14, 13-23. http://dx.doi.org/10.1344/RIDU2022.14.2